سنجشینه
ریاضی دوازدهم_فصل6_هندسه_بخش1_تفکر تجسمی و بیضی

ریاضی دوازدهم_فصل6_هندسه_بخش2_دایره(قسمت اول)

ریاضی دوازدهم_فصل6_هندسه_بخش3_دایره(قسمت دوم)

ریاضی دوازدهم_فصل7_احتمال کل