سنجشینه
فیزیک یازدهم - فصل2 (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) - نیرو محرکه الکتریکی و مدارها