سنجشینه
حسابان یازدهم-فصل دوم(تابع)-تابع یک به یک

حسابان یازدهم-فصل دوم(تابع)-تعیین ضابطه تابع از روی تابع مرکب

حسابان یازدهم-فصل دوم(تابع)-تعیین ضابطه تابع وارون و تابع وارون چند تابع خاص

حسابان یازدهم-فصل دوم(تابع)-تعیین ضابطه جمع تفریق و تقسیم دو تابع و ضرب عدد در تابع

حسابان یازدهم-فصل دوم(تابع)-دامنه تابع مرکب

حسابان یازدهم-فصل دوم(تابع)-مفهوم ترکیب دو تابع

حسابان یازدهم-فصل دوم(تابع)-مفهوم وارون تابع و تعریف تابع وارون

حسابان یازدهم-فصل دوم(تابع)-نتایج نمودار تابع وارون

حسابان یازدهم-فصل دوم(تابع)-نتایجه دامنه و برد تابع وارون

حسابان یازدهم-فصل دوم(تابع)-وارون تابع مرکب