سنجشینه
ریاضی دهم-فصل سوم(توان های گویا و عبارت های جبری)-اتحادها

ریاضی دهم-فصل سوم(توان های گویا و عبارت های جبری)-تجزیه

ریاضی دهم-فصل سوم(توان های گویا و عبارت های جبری)-رادیکال مرکب

ریاضی دهم-فصل سوم(توان های گویا و عبارت های جبری)-گویاکردن

ریاضی دهم-فصل چهارم(معادله ها و نامعادله ها)-تابع سهمی درجه دوم

ریاضی دهم-فصل چهارم(معادله ها و نامعادله ها)-حل معادله درجه دوم به روش تجزیه و کلی

ریاضی دهم-فصل چهارم(معادله ها و نامعادله ها)-حل معادله درجه دوم به روش ریشه و مربع کامل کردن