سنجشینه
حسابان یازدهم-فصل چهارم(مثلثات)- تابع و نمودارy=Sinxوy=Cosxو انتقال آنها

حسابان یازدهم-فصل چهارم(مثلثات)-اتحاد های مثلثاتی مجموع دو کمان

حسابان یازدهم-فصل چهارم(مثلثات)-اتحادهای مثلثاتی دوبرابر و نصف کمان

حسابان یازدهم-فصل چهارم(مثلثات)-نسبتهای مثلثاتی کمان های خاص

حسابان یازدهم-فصل چهارم(مثلثات)-واحد های اندازه گیری کمان