سنجشینه
هندسه دهم - فصل3 (چند ضلعی ها) - درس1 (چند ضلعی ها و ویژگی هایی از انها)

هندسه دهم - فصل3 (چند ضلعی ها) - درس2 (مساحت و کاربردهای آن)