سنجشینه
ریاضی یازدهم-فصل اول-بخش5-معادلات رادیکالی یا گنگ

ریاضی یازدهم-فصل دوم-بخش1-ترسیم های هندسی

ریاضی یازدهم-فصل دوم-بخش2-استدلال و قضیه ی تالس