سنجشینه
گسسته دوازدهم - فصل1 (آشنایی با نظریه اعداد) - درس2 (بخش پذیری در اعداد صحیح - بخش1)

گسسته دوازدهم - فصل1 (آشنایی با نظریه اعداد) - درس2 (بخش پذیری در اعداد صحیح - بخش2)

گسسته دوازدهم - فصل1 (آشنایی با نظریه اعداد) - درس2 (بخش پذیری در اعداد صحیح - بخش3)