سنجشینه
آمار و احتمال یازدهم - فصل1 (آشنایی با مبانی ریاضیات) - درس1 (آشنایی با منطق ریاضی - بخش2)

آمار و احتمال یازدهم - فصل1 (آشنایی با مبانی ریاضیات) - درس2 (جبر مجموعه ها - بخش1)